top of page
  • Writer's pictureStefan Järlhem

Thailand's Entry Requirements / Inresekrav till Thailand

From 1 July, 2022, foreign nationals are only required to show proof of either a certificate of vaccination or a negative RT-PCR or professional ATK test result within 72 hours of travel. These can be in a print or digital format. Random checks will be made on arrivals at Thailand’s international airports or land border checkpoints (in 22 provinces).


Från den 1 juli 2022 är utländska medborgare endast skyldiga att visa bevis på antingen ett vaccinationsintyg eller ett negativt RT-PCR- eller professionellt ATK-testresultat inom 72 timmar efter resan. Dessa kan vara i tryckt eller digitalt format. Stickprovskontroller kommer att göras vid ankomster till Thailands internationella flygplatser eller landgränskontroller (i 22 provinser).


Pre-arrival requirements

Vaccinated travellers must have the following documents for entering Thailand:


- A valid passport, or a border pass for arrivals via border checkpoints.

- A Certificate of COVID-19 Vaccination

- Everyone 18 years of age and older must be fully vaccinated for COVID- 19 with an approved vaccine at least 14 days before travelling to Thailand.

- Travellers 5-17 years of age travelling to Thailand unaccompanied must get vaccinated with at least 1 dose of an approved vaccine at least 14 days before travelling to Thailand. Those travelling with parents are exempt from this requirement.

- Unvaccinated/not fully vaccinated travellers must have the following documents for entering Thailand:


- A valid passport, or a border pass for arrivals via border checkpoints.


On arrival requirements


Upon arriving in Thailand, all travellers must undergo entry screening including body temperature check, and present the required documents to the Immigration/Health Control officer to carry out the checks.


The vaccinated travellers will then be allowed entry and are free to go anywhere in the kingdom. *For arrivals by land using a border pass, they will be allowed a stay of no longer than 3 days within the specified areas only.


Likewise, unvaccinated/not fully vaccinated travellers who have proof of a negative result from an RT-PCR test or professional ATK within 72 hours of travel will be allowed entry and are free to go anywhere in the kingdom.


The unvaccinated/not fully vaccinated travellers without a negative test result within 72 hours of travel are required to follow the public health instructions and guidelines as deemed appropriate by the Health Control officer at the point of arrival. All expenses incurred will be the responsibility of the travellers.


During the stay


While in Thailand, both vaccinated and unvaccinated/not fully vaccinated travellers are advised to strictly follow the health and safety standards. Travellers who are experiencing COVID-like symptoms should get tested. If testing positive, they must get the appropriate medical treatment.


Krav före ankomst

Vaccinerade resenärer måste ha följande dokument för att komma in i Thailand:


- Ett giltigt pass, eller ett gränspass för ankomster via gränskontroller.

- Ett intyg om covid-19-vaccination

- Alla som är 18 år och äldre måste vara helt vaccinerade mot covid- 19 med ett godkänt vaccin minst 14 dagar före resan till

Thailand.

- Resenärer 5-17 år som reser till Thailand utan följeslagare måste

vaccinera sig med minst 1 dos av ett godkänt vaccin minst 14

dagar innan resan till Thailand. De som reser med föräldrar är

undantas från detta krav.

- Ovaccinerade/ej fullvaccinerade resenärer måste ha följande

dokument för inresa i Thailand:


- Ett giltigt pass, eller ett gränspass för ankomster via gränskontroller.


Krav vid ankomst


Vid ankomsten till Thailand måste alla resenärer genomgå inresekontroll inklusive kontroll av kroppstemperatur och visa upp de nödvändiga dokumenten för immigrations-/hälsokontrolltjänstemannen för att utföra kontrollerna.


De vaccinerade resenärerna får då komma in och är fria att åka var som helst i kungariket. *För landvägar som använder ett gränspass kommer de att tillåtas en vistelse på högst 3 dagar inom de angivna områdena.


På samma sätt kommer ovaccinerade/icke helt vaccinerade resenärer som har bevis på ett negativt resultat från ett RT-PCR-test eller professionell ATK inom 72 timmar efter resan att få komma in och är fria att åka var som helst i kungariket.


De ovaccinerade/icke helt vaccinerade resenärerna utan ett negativt testresultat inom 72 timmar efter resan måste följa folkhälsoinstruktionerna och riktlinjerna som bedöms lämpliga av hälsokontrolltjänstemannen vid ankomsten. Alla utgifter som uppstår kommer att stå för resenärerna.


Under vistelsen


Medan de är i Thailand rekommenderas både vaccinerade och ovaccinerade/icke helt vaccinerade resenärer att strikt följa hälso- och säkerhetsstandarderna. Resenärer som upplever covid-liknande symtom bör testas. Om de testar positivt måste de få lämplig medicinsk behandling.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page