top of page
  • Writer's pictureStefan Järlhem

Hua Hin's property market is surging with increasing interest from foreign buyers / På svenska nedan


In a recent interview with three prominent property agents provided valuable insights into the local market. Despite the aftermath of the COVID-19 pandemic, the agents confirmed that the Hua Hin property market has been remarkably buoyant. Over the past year, there has been a notable surge in inquiries and buyers, making it a bustling period for property sales. Even during the pandemic, buyers were actively purchasing properties remotely, relying on technology like YouTube videos to make informed decisions.


The pandemic presented unique opportunities for buyers as sellers, faced with uncertain times, quickly closed deals and dropped prices. This created an advantageous environment for buyers, allowing them to find attractive deals and negotiate favorable terms. The pandemic became a time of opportunity for those looking to invest in the Hua Hin property market. The demographics of buyers in Hua Hin have shifted. Expatriates already residing or working in Southeast Asia, particularly from Europe, America, and Australia, have become a significant buyer group.


Younger buyers in their late 40s and early 50s are planning ahead for retirement, and foreign couples are increasingly purchasing property in the area. Legal considerations for foreign buyers have also evolved. The option to lease land is now widely accepted and considered safer than buying through foreign-owned nominee companies. By ensuring appropriate clauses and documentation, the security of a leasehold property can be as secure, if not more secure, than a property with freehold ownership of the land.


Hua Hins fastighetsmarknad växer med ökat intresse från utländska köpare


I en nyligen gjord intervju med tre framstående fastighetsmäklare värdefulla insikter om den lokala fastighetsmarknaden i Hua Hin.


Trots följderna av COVID-19-pandemin bekräftade mäklarna att Hua Hins fastighetsmarknad har varit anmärkningsvärt livlig. Under det senaste året har det varit en märkbar ökning av förfrågningar och köpare, vilket har skapat en livlig period för fastighetsförsäljning. Även under pandemin köpte köpare aktivt fastigheter på distans och förlitade sig på teknik som YouTube-videor för att fatta välinformerade beslut.


Pandemin presenterade unika möjligheter för köpare då säljare, ställda inför osäkra tider, snabbt avslutade affärer och sänkte priserna. Detta skapade en fördelaktig miljö för köpare, vilket möjliggjorde att de hittade attraktiva erbjudanden och förhandlade fram fördelaktiga villkor. Pandemin blev en tid av möjligheter för de som ville investera på Hua Hins fastighetsmarknad.


Demografin för köpare i Hua Hin har förändrats. Expatriater som redan bor eller arbetar i Sydostasien, särskilt från Europa, Amerika och Australien, har blivit en betydande köpargrupp. Yngre köpare i åldrarna 40-50 år planerar för sin pension och utländska par köper alltmer fastigheter i området.


Juridiska överväganden för utländska köpare har också utvecklats. Alternativet att hyra mark accepteras nu allmänt och anses vara säkrare än att köpa genom utländska ägda s.k. nominee-företag. Genom att säkerställa lämpliga klausuler och dokumentation kan säkerheten för ett husägande med leasing av tomt vara lika säker och tom säkrare än för ett hus med med fri äganderät tav tomten.



22 views0 comments

Comments


bottom of page